สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมาย

logomain

 

เมื่อวันที่ (10 ก.ย. 63) ที่โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และแจ้งเตือนให้สถานประกอบการ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม 9 ตลอดทั้งให้คนพิการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้ รวมถึงเป็นการให้โอกาสคนพิการได้พัฒนาตนเอง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานประกอบการจำนวน 38 แห่ง

 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้อำนาจรัฐออกกฎกระทรวงกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 1 คน เศษของ 100 คน ถ้าเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน และจะนับจำนวนลูกจ้างในทุกวันที่ 1 ตุลาคมของแต่ละปี หากเจ้าของสถานประกอบการใดที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี ภายในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี หรือให้สถานประกอบการแจ้งความจำนงต่อปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทน จำนวนคนพิการที่จะต้องรับเข้าทำงาน จำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือการจัดให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทน โดยไม่สามารถกำหนดข้อยกเว้นให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติ เป็นอย่างอื่นได้

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200910195150366

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *