พม. ดึงผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับผู้สูงอายุ นำมาต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิต

 

การขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับผู้สูงวัยในอนาคต ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เพื่อรองรับสังคมไทย ในการก้าวสู่ยุค ชีวิตวิถีใหม่ หรือ Normal ภายใต้นโยบายของรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้าของคนในสังคม นำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พม. และ วช. ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย วช. เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย จึงนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน

 

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการและผู้อายุให้ได้รับการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการนำองค์ความรู้ต่างๆ ขับเคลื่อนผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปสู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000089393

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *