จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ

logomain

 

วันนี้ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในวันนี้

 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีพิการ เด็กพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากระแสหลัก และแผนงานโครงการด้านการพัฒนาสตรีพิการมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 แนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางการขับเคลื่อน นโยบายด้านการขับเคลื่อนงาน ด้านคนพิการจังหวัด สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ การแบ่งกลุ่มระดมแนวคิดเห็นความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัด วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ โดยการใช้ SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของคนพิการ และผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กพิการ คนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200824171405925

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *