พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ” โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและประโยชน์สาธารณะ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีความร่วมมือ ๓ ประการดังนี้

๑. พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทําให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD)

 

๒. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายตามที่สภาทนายความพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

๓. รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมานแก่ประชาชนและคนพิการ

 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจะตั้งคณะทํางานเพื่อทํางานร่วมกัน จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยการของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ The Redemptorist Foundation for PWDs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *