ประชาชนรักษาระยะห่าง ร่วมลงชื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.สกลนคร สิทธิเท่าเทียมผ่านขั้นตอนที่โปร่งใส

logomain

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาลงชื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 อายุบัญชีสำรอง 2 ปี โดยมีนายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวจารุพร ตามกลาง คลังจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยได้อธิบายให้ประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องได้เข้าใจถึงขั้นตอนการคัดเลือก ซึ่งมีความโปร่งใส ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการขึ้นบัญชี โดยจะทำการจับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรอง จากจำนวนผู้มายื่นเรื่องทั้งหมดให้เหลือ 100 ราย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563

 

สำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่อง ประชาชนเข้ารับบัตรคิว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และมีการคัดกรองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นนางสาวจารุพร ตามกลาง คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เปิดหีบให้ผู้ที่เดินทางมายื่นเรื่องร่วมเป็นสักขีพยาน ได้ดูว่าภายในหีบนั้นว่างเปล่า ก่อนนำแม่กุญแจล็อคหีบไว้ก่อนนำเทปกาวปิดทับอีกชั้น โดยในทุกเย็นจะมีเจ้าหน้าที่เซ็นกำกับ ก่อนนำหีบดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

 

โดยผู้ที่มายื่นเรื่องในวันนี้ ต่างพึงพอใจในขั้นตอนที่เปิดเผยและมีความโปร่งใส พร้อมกับการรักษาระยะห่าง มีการต่อแถวหย่อนบัตรอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้จังหวัดสกลนคร จะเปิดหีบเพื่อจับสลากคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้ยื่นเรื่องสามารถลงชื่อเพื่อเข้าชมและร่วมลุ้นในวันจับสลากได้

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัครยื่นความประสงค์

1.1 มีสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้านพื้นที่จังหวัดสกลนครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศรับสมัคร)

1.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีหนังสือรับรองแพทย์

1.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

1.5 ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อนและให้ความหมายรวมถึงการไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย

1.6 ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย

1.7 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือ รัฐวิสาหกิจ

1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้น บวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว

1.9 กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทน

 

2. เงื่อนไข

2.1 จะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากได้ด้วยตัวเอง

2.2 ต้องจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้

2.3 ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง

2.4 เป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศและเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ

2.5 จำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลยื่นคำร้องด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.) ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนคนตามนโยบายการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ขอความร่วมมือให้มายื่นใบสมัคร ดังนี้

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในพื้นที่ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอคำตากล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอกุดบาก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในพื้นที่ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว และอำเภอสว่างแดนดิน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านในพื้นที่ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอวานรธิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอพรรณนานิคม และอำเภอเมืองสกลนคร

 

4. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร

4.1 แบบคำร้องยื่นความประสงค์

4.2 บัตรประจำตัวประชาชน

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.5 สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.6 หนังสือรับรองแพทย์ กรณีอายุเกิน 70 ปี

 

5. ขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำรอง

5.1 จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นความประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ และประกาศรายชื่อในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าศาลากลาง จังหวัดสกลนคร และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งเว็บไซด์จังหวัดสกลนคร

5.2 หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านการประกาศบัญชีรายชื่อให้ยื่นด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 ในวัน เวลา ราชการ ณ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

5.3 การคัดเลือกผู้ที่จะได้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการโดยวิธีการจับสลาก ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

5.4 จังหวัดสกลนครจะประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีสำรองไว้ จำนวน 100 ราย มีกำหนด ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น และจะปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

5.5 หากมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสกลนคร ขาดคุณสมบัติ เสียชีวิตหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

 

จังหวัดสกลนคร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับจังหวัดสกลนคร โดยหากตรวจสอบคุณสมบัติหรือการยื่นเอกสารพบว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นไปตามประกาศคุณสมบัติและเงื่อนไขฯ

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200720111924572

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *