กรมสุขภาพจิต ตั้งคณะกรรมการ ‘พัฒนาเด็กปฐมวัย’

กรมสุขภาพจิต ตั้งคณะกรรมการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย” พื้นที่สุขศาลาพระราชทาน มีสุขภาพดี ทั้ง กาย-ใจ-อารมณ์

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด หมู่ 9 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังจากเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2560 เป็นต้นมาว่า สุขศาลาแห่งนี้ ดูแลประชาชน 3 คุ้มบ้านจำนวน 421 คน ทั้งหมดเป็นชาวไทยเชื้อสายลัวะ ซึ่งในอดีตเคยรักษาอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อพื้นบ้าน แต่หลังจากมีสุขศาลาพระราชทานในหมู่บ้านพบว่าเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน มีผู้ป่วยใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 37 คน ส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการทำงาน เป็นไข้หวัดและท้องเสีย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำการ 1 คน และอสม.12 คน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามปัญหาหลักของหมู่บ้านขณะนี้คือเรื่องการเดินทางเข้า-ออกยังค่อนข้างลำบาก เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงชันมาก อยู่ห่างจากถนนหลักเพียง 6 กิโลเมตร แต่ต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง 3 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหารสุขศาลาฯ ได้วางแผนเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นเช่น การเย็บแผล การทำคลอด เป็นต้น พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการ โดยในส่วนของกรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนเครื่องมือตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สุขศาลาฯ ซึ่งพบว่าเด็กในพื้นที่นี้มีพัฒนาการล่าช้าประมาณร้อยละ 40

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานซึ่งขณะนี้มี 20 แห่งทั่วประเทศใน10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ยะลา และนราธิวาส ให้เป็นแหล่งให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้การดูแลประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งมี 1 แสนกว่าคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมสุขภาพจิตได้ตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน 1 ชุด ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย มีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธาน และคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วยนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย รศ.แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว ศ.แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และนายแพทย์ดุสิต ลีชนะพิชิตกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต

“คณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่สนับสนุนวางระบบการพัฒนา กำหนดรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งกำกับติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลมีความพร้อมทางอารมณ์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ มีความสุข อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว
ทั้งนี้ผลการตรวจพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานในภาคเหนือและภาคกลาง 7 แห่ง จำนวน 360 คน ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา พบล่าช้าร้อยละ 51 หลังจากใช้เครื่องมือของกรมสุขภาพจิตกระตุ้นควบคู่กับการส่งเสริมวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ พบว่าพัฒนาการกลับมาสมวัยร้อยละ 65 ตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะดำเนินการเต็มทุกพื้นที่ และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยชุมชนสามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และมีการเลี้ยงดูลูกที่ถูกวิธี รวมทั้งจัดกิจกรรมแก้ไขเด็กที่มีปัญหาไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วย

ขอบคุณ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794381

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *