พก.เดินหน้าปรับสภาพบ้านคนพิการ

พก.เดินหน้าปรับสภาพบ้านคนพิการ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและสุขอนามัย ตั้งเป้าปี 61 มอบบ้านให้คนพิการ 2,385 หลัง

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้ง ให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ (10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล

 

สิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิคนพิการ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการไว้ว่า การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการโดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย

 

นายสมคิด กล่าวว่า ปัจจุบันคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ จำนวน 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ ในจำนวนนี้มีประชากรคนพิการ ร้อยละ 50.29 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 40.31 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 61.10 อยู่ในพื้นที่ชนบทและมีฐานะยากจน มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ทั้งนี้ พก. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการประสานและบูรณาการในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมศักยภาพ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ คนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการ

 

รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัย 2.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 3.การเตรียมการสำหรับในกรณีฉุกเฉิน และ 4.การจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใช้สอย เช่น ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ควรติดตั้งราวจับอุปกรณ์พยุงตัว วัสดุปูพื้นและปรับระดับพื้นเรียบ ไม่ลื่น ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ถูกสุขอนามัย ปรับแสงสว่างและการระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและการระบายน้ำที่ดี /บันได ติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง ราวกันตก จมูกกันลื่น

 

ทางเดินภายในบ้าน ห้องนอน เตียงนอน พื้นที่พักผ่อน ห้องครัว ห้องอาหารภายในอาคารโดยติดตั้งราวจับอุปกรณ์พยุงตัว และติดตั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก มือจับ เตียงที่ห้อยขาลุกได้เอง รวมถึงชานบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ภายนอกอาคาร เช่นการปรับปรุงทางเดิน ทางลาด ราวจับเดิน ที่จอดรถ หลังคา และอื่นๆ ในอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้ตั้งเป้าหมาย 2,385 หลัง โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 47,700,000 บาท

โดยคนพิการที่จะรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ต้องมีคุณสมบัติ คือ 1) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ 2) อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ 3) ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 4) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และ 5) ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

 

ทั้งนี้ คนพิการที่มีความประสงค์ให้ดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อ ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2345-3757 โทรสาร 0-2345-5023.

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/regional/625549

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *