สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ “มาตรการช่วยเหลือคนพิการในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

วานนี้ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เฟซบุ๊ค สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ไทย ได้เผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการช่วยเหลือคนพิการในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) จัดประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม True VROOM คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยมีคณะกรรมการสมาคมในโซนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วม อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคม ดร.สำเริง วิระชะณัง อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช อุปนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาจำนวน ๑๗ คน ร่วมประชุม (Work From Home)

มีประเด็นสำคัญดังนี้

 

๑. รับทราบมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องมาตรการการข่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤตโควิด-19 และการตั้งกลุ่มไลน์ผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์การคนพิการ ชื่อ Save PWDS Covid-19 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข้อเสนอสำคัญเรื่องการช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทในภาวะวิกฤตโควิด

 

๒. รับทราบมติ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน นางธนาภร พรมสุวรรณ อธิบดีกรมฯ เป็นเลขานุการ สรุปการช่วยเหลือคนพิการช่วงวิกฤตโควิด-19 ดังนี้

 

ก. พักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ๑ ปี

ข. การกู้เงินฉุกเฉินช่วงวิกฤต ๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ผู้กู้เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ถ้าเป็นคนพิการที่เคยกู้แบบมีคนค้ำไว้ก่อน ต้องดูสัญญาเดิมว่าผ่อนชำระแล้วร้อยละ ๖๐ จึงจะกู้ใหม่ได้ ทำสัญญาฉบับใหม่ต่างหาก ตั้งวงเงินไว้ ๒,๐๐๐ ล้านบาท สนับสนุนคนพิการจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ คน

ค. เงินช่วยเหลือเยียวยา ๑,๐๐๐ บาทแก่คนพิการ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกรมส่งเสริมฯ ประสานกรมบัญชีกลางตลอดเวลา คาดว่าจะจ่ายให้คนพิการในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายนดังนี้

กลุ่มคนพิการที่มีบัญชีกรุงไทยที่จ่ายเบี้ยคนพิการทุกเดือนกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน จ่ายได้จริงในเดือนพฤษภาคม
กลุ่มคนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารจำนวนกว่า ๔๗๐,๐๐๐ คน ที่รับเบี้ยคนพิการแต่ไม่มีบัญชีธนาคาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกรมส่งเสริมฯ จะดำเนินการจ่ายตรงเป็นเงินสดนั้น ให้เปิดบัญชีโดย อพม. จะลงไปเยี่ยมบ้าน ประสาน จ่ายเงินเข้าบัญชีเดือนมิถุนายน

ง. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ส่วนนี้ให้เฉพาะรายตามความจำเป็น

 

๓. รับทราบการส่งคืนเงินโครงการที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมในช่วงวิกฤติโควิดได้ ตามหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

๔. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการคนพิการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประเด็น การเสนอสวัสดิการผู้ช่วยคนพิการ ประเด็นบ้านพิทักษ์สำหรับคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ประกาศเรื่องการพักชำระหนี้ การยกร่างระเบียบการกูยืมเงินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป ส่วนเรื่องหลักประกันสุขภาพฯ ให้ชมรมผู้ปกครองในจังหวัดที่มีกองทุนสุขภาพตำบลและจังหวัด เสนอโครงการขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ ตามประกาศ สปสช.

 

๕. อนุมัติ ข้อเสนอของสมาคม ได้แก่แบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของบุคคลออทิสติกและผู้ดูแล ซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)ได้สุ่มสำรวจความคิดเห็นจากผู้ปกครองทั่วประเทศ จำนวน กว่า ๕๐๐ ราย ว่ามีความต้องการการช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง และส่งข้อเสนอต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

๖. อนุมัติ ให้จัดทำโครงการ จัดหาเจลล้างมือ แก่ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๓,๐๐๐ ราย และโครงการจัดทำหน้ากากผ้าทำมือในชุมชน จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่บุคคลออทิสติก คนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

๗. จัดตั้ง ห้องประชุมออนไลน์ VROOM จำนวน ๑๖ ห้องประชุม เพื่อให้กรรมการและสมาชิกทั่วประเทศร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มภาค คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า ๕,๐๐๐ คน

 

๘. อนุมัติเปิดช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน ช่อง You Tube สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสารใน Platform Online โดยมอบหมายให้กรรมการเยาวชนออทิสติก กลุ่ม Art story by autisticthai และทีม IT สมาคม ร่วมทำ content ทั้งนี้ให้คำนึงถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

๙. ขอส่งความขอบคุณไปยังบริษัท TRUE COOPERATION ที่ให้ มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ใช้โปรแกรม True VROOM

 

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ทั้งนี้แม้จะมีการเผยแพร่ผลการประชุมออกมาแล้วนั้น
แต่ก็ขอให้คนพิการทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิและสวัสดิการต่างๆ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

 

 

ขอขอบคุณ  สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *