จังหวัดยโสธร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 2

logomain

 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธรได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) จังหวัดยโสธร เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 โดยให้ดำเนินการดังนี้

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร, สำนักงานที่ดินสาขาและสำนักงานส่วนแยกทุกแห่งในท้องที่จังหวัดยโสธร ปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาโดยปิดบริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ได้แก่การใช้สิทธิ์คัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ เช่นมรดก ใบแทน ขาย ให้จำนอง/ การใช้สิทธิ์คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน/การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดิน/ การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนด/ การอายัดที่ดิน/ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ปิดการให้บริการงานประกันสังคมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 โดยให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th และติดต่อสอบถามทางช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-712-657 และฮอตไลน์หมายเลข 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร, สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรสาขามหาชนะชัยและสาขาเลิงนกทา ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ด้านทะเบียนรถ/ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ/ ด้านการอบรมผู้ขอใบอนุญาตขับขี่และโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร เว้นแต่การรับชำระภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 / การตรวจสภาพและชำระภาษีรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 สำหรับรถขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคมเท่านั้น

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ปิดให้บริการชั่วคราว ณ สถานที่ทำการจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ดังนี้ การทำบัตรคนพิการ ทั้งรายที่ทำใหม่สูญหายหรือหมดอายุ ให้ไปยื่นความประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรดำเนินการต่อ / การชำระหนี้กองทุนคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทยหรือทางธนาณัติ/การยื่นคำขอกู้กองทุนคนพิการและผู้สูงอายุ/ การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเด็กแรกเกิด รวมถึงการส่งเอกสารเพิ่ม ให้สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-711-579, 045-711-089 และ 045-711-313/ การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้บริการทางโทรศัพท์

 

ให้ปิดบริการร้านนวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดสะปา/กิจกรรมของชมรมพระเครื่องทุกแห่งในท้องที่จังหวัดยโสธรเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 /ให้ทุกอำเภอในจังหวัดยโสธรกำกับไม่ให้มีการเดินเร่ขายลอตเตอรี่

 

ให้ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับผู้บริโภคที่นั่งรับประทาน ด้วยการจัดที่นั่งให้ห่างจากกันมากกว่า 1 เมตร โดยจัดให้มีแก้ว จาน ช้อน แยกเป็นรายบุคคลและให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสห้องสุขา การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้หน้ากากอนามัย การวาวเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขภิบาล

 

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งงดให้ญาติเยี่ยมผู้ป่วย และผู้ที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกราย

 

ให้เรือนจำจังหวัดยโสธร งดการจัดบริการเยี่ยมญาติเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

 

ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกประเทศและกรุงเทพฯ รวมถึงเขตปริมณฑลหรือจังหวัดอื่น ให้ไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการตนเองที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วันและขอความร่วมมือให้งดการเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้านและชุมชนไว้ก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และในระหว่างที่กัดตัวในบ้านขอให้ปฏิบัติตัวดังนี้ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่น ผ้าเช็ด หน้าผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม แก้วน้ำ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์ลูบมือจนแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรืออยู่ห่างจากผู้อื่น มากกว่า 1 เมตรเสมอ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีไข้ มีอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าแล้วโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

 

ทั้งนี้ ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วให้ใช้ติดต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200327154324460

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *