พก. ห่ ว ง ใ ย ห่ า ง ไ ก ล 😷 😷 😷 😷 โควิด-19

อ ยู่ ห่ า ง ๆ ใ ส่ ห น้า ก า ก ด้ ว ย น ะ

พก. ห่ ว ง ใ ย ห่ า ง ไ ก ล 😷 😷 😷 😷 โควิด-19

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

 

ด้วยความห่วงใยจาก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.facebook.com/pg/dep.go.th/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *