ประชุมคณะทำงานพัฒนาขอบเขตบริการและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับศูนย์บริการทั่วไป ครั้งที่ 1

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.-15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาขอบเขตบริการและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับศูนย์บริการทั่วไป ครั้งที่ 1 โดยมี นางวัชรา ริ้วไพบูลย์ เป็นประธานคณะทำงาน สรุปประเด็นประชุมดังนี้

 

1. สปสช. ได้ประกาศ “เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563” ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 แล้ว

2. คาดว่าปีนี้ จะมีศูนย์ IL นำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมให้บริการ สปสช. ในการจัดบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ ทั้งนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปโดยองค์กรคนพิการ มีทั้งสิ้น 126 แห่ง (ทางการเห็น 36 แห่ง IL 5 แห่ง กาย 29 แห่ง ออทิสติก 21 แห่ง สติปัญญา 17 แห่ง หู 10 แห่ง จิต 8 แห่ง ทุกประเภท 13 แห่ง) ซึ่งคาดว่าศูนย์บริการทางการเห็นจะมาขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมให้บริการ สปสช. ด้วย เพราะมีความพร้อม คือมีหลักสูตรการบริการและผู้ให้บริการผ่านการอบรมหลักสูตรแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนและจัดบริการได้เลย

3. เมื่อขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจประเมินแล้ว สปสช.จะแจ้งมาทำสัญญา เพื่อดำเนินการออกเลขรหัสหน่วยบริการในระบบการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าใช้เวลาประมาณ 60 วัน

 

4. (ร่าง)หลักสูตรการอบรมผู้ให้บริการ IL มี 12 โมดู ได้แก่ การสื่อสาร การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน การดูแลกิจวัตรประจำวัน การใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ การจัดทำโปรแกรมการฝึกทักษะ IL การจัดการสุขภาพ การเดินทาง สถานที่ ขั้นตอนการให้บริการ ระบบข้อมูลการฝึกปฏิยัติ การศึกษาดูงาน ทั้งนี้ สปสช.ขอเพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อระบบข้อมูล โดยช่วงแรก ระบบจัดส่งข้อมูลผลงานบริการฝึกทักษะ ILเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการในรูป Excel file ก่อน ต่อไปจึงจะบันทึกในโปรแกรม Disabity Portal ,สถาบันสิรินธรขอเพิ่มเติมข้อมูลการจัดการสูขภาพ/การดูแลกิจวัตรประจำวันโดยเน้นปัญหาสุขภาพ/การดูแลสุขภาพที่สอดคลัองกับผู้รับบริการ(พิการกสยหรือเคลื่อนไหว)

5.การรับรองมาตรฐานบริการ IL มีข้อเสนอว่ามาตรฐานบริการ IL มี 2 หมวดหลัก คือ

หมวดที่ 1 ระบบสนับสนุนบรืการ(ทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการความเสี่ยง ระบบข้อมูล การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ)

หมวดที่ 2 ระบบบริการ(การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินแรกรับและประเมินซ้ำ การวางแผน การให้บริการ การดูแลต่อเนื่อง)
การประเมินให้หน่วยบริการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ส่งให้คณะกรรมการร่วม (สแสช.,สภา IL ราชสุดา สถาบันสิรินธร ) พิจารณาอีกที

6.แนวทางการขึ้นทะเบียนศูนย์บริการฯเป็นหน่วยบริการ สปสช.

1) เป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจาก พก.
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
3) มียุคลากรผู้ให้บริการ
กรณีให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
กรณีให้บริการโดยบุคคลอื่น ต้อวผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ
4) มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วม (มีแบบฟอร์ม แบบสมัครและประเมินศักยภาพ/ความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียน) แนบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ใบรับรองการป่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการ
ที่ประชุมเสนอให้ สปสช.กับ พก.บรูณาการทำงานเชื่อมต่อระบบตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ พก. เพื่อให้ สปสช.เข้าไปดูข้อมูลได้ เป็นการลดภาระการเตรียมเอกสารที่จะมาขอขึ้นทะเบียน
5) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย สปสช.จ่ายบริการฟื้นฟู ตามหลักเกณฑ์ คือ บริการฟื้นฟู 9 รายการ /O&M และ ค่าบริการ IL อยู่ระหว่างจัดทำเกณฑ์ค่าใช้จ่าย)

7. ข้อเสนออัตราการจ่ายค่าบริการฝึกทักษะ IL รายการกิจกรรม 8 กิจกรรม (การประเมินสุขภาวะขึ้นพื้นฐาน บริการฟื้นฟูจิตใจให้คำปรึกษาฉันเพื่อน การออกแบบแผนฟื้นฟู การฝึกปฏิบัติ การประเมินความคืบหน้าตามแผนฟื้นฟู การจัดการพัฒนาสุขภาวะและอารมณ์ สรุปผลการฝึกทักษะ การประสานส่งต่อ) สามารถคิดอัตราค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดการให้บริการแต่ละกิจกรรม เมื่อพิจารณารวม 8 กิจกรรม คิดอัตรค่าใช้จ่าย ดังนี้
capital cost 900 บาท
Labor cost 2,909.37 บาท
operating cost 7,120 บาท
รวม 10,929 บาท/ราย
ส่วนวิธีการจ่าย จะจ่ายแบบ prepaid หรือ postpaid ขอให้ สปสช.ไปพิจารณาว่าจะจ่ายแบบใดแล้วมานำเสนอต่อไป

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1073325306357262?__tn__=K-R

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *