สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ และเครือข่าย เสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ และเครือข่าย เสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นำโดยนายมณเฑียร บุญตัน กรรมการ/ประธานฝ่ายต่างประเทศและกิจการพิเศษสมาคมสภาคนพิการฯ นายพีรพงศ์ จารุสาร กรรมการ/ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมาคมสภาคนพิการฯ ผู้นำจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท และผู้นำจากภาคีเครือข่ายคนพิการ ได้ร่วมกันนำเสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับคนพิการและกลุ่มประชากรเปราะบาง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 ประเด็นดังนี้


1. ความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

2. การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม

3. หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

4. หน้าที่ของรัฐในการสร้างหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้ด้อยโอกาส
5. หน้าที่ของรัฐในการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ อันเป็นสาธารณะ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

6. การเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

7. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ

8. การกำหนดเพิ่มเติมให้รัฐจัดสวัสดิการ เสริมพลัง และให้การคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มคนเปลาะบาง

9. การเข้าถึงตัวบทกฎหมาย

10. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

11. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรเปราะบางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และ

12. การมีส่วนร่วมของคนพิการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ทั้งนี้เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีความเป็นสากล เป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนพิการและกลุ่มประชากรเปราะบางได้อย่างแท้จริง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ชุดสูท

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, แถบ

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://www.facebook.com/pg/disabilitiesth/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *