สุพรรณบุรีขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563

 

สุพรรณบุรีขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563

 

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ.63 ที่โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปี 2563) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์  คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และองค์กรด้านคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

 

สำหรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”

 

logomain

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200228140924836

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *