CRG สร้างความเสมอภาค ส่งเสริมผู้พิการเป็นผู้ให้ทางสังคม

CRG สร้างความเสมอภาค ส่งเสริมผู้พิการเป็นผู้ให้ทางสังคม

 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG-Cental Restaurants Group) หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ภายใต้ตราสินค้าของธุรกิจร้านอาหารในเครือ 16 แบรนด์ ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงวางนโยบายเพื่อสานต่อโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลวางไว้

CRG มุ่งเน้นใช้จุดแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสร้างโอกาสให้คนในสังคม ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้โอกาสในการเข้าทำงานแด่ผู้พิการ โดยล่าสุดจัดกิจกรรม “CRG Pass the Love Forward-จากผู้รับเป็นผู้ให้ สู่หัวใจผู้พิการในสังคม” ที่โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสานสัมพันธ์พนักงานผู้พิการ และเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนเป็นผู้ให้ในสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

 

CRG สร้างความเสมอภาค ส่งเสริมผู้พิการเป็นผู้ให้ทางสังคม

 

“ณัฐ วงศ์พานิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า CRG ดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ใน 3 ด้านหลัก ๆ คือ ด้านความเสมอภาคทางสังคม, ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม

“ในด้านความเสมอภาคทางสังคม เราเล็งเห็นความสำคัญของคุณค่าของแต่ละบุคคล ด้วยแนวคิดที่มุ่งให้โอกาสในการเข้าทำงานแด่เพื่อนผู้พิการให้สามารถดำรงชีพในสังคมไทย จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยถึงตอนนี้เรามีพนักงานกลุ่มพิเศษปฏิบัติงานทั้งที่ส่วนบริการหน้าร้าน และสำนักงานใหญ่ จำนวนประมาณ 120 คน กระจายไปตามร้านอาหารในเครือทั้ง 16 แบรนด์ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน 90% และผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว 10%”

 

CRG สร้างความเสมอภาค ส่งเสริมผู้พิการเป็นผู้ให้ทางสังคม

 

พนักงานผู้พิการทำงานกับเราได้ในหลายตำแหน่งทั้งที่ร้านอาหาร และในออฟฟิศ โดยที่ร้านอาหารจะมีตั้งแต่ตำแหน่งคนทำอาหาร เสิร์ฟ และเก็บจาน ส่วนในออฟฟิศทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิกดีไซน์ ด้านข้อมูลเอชอาร์ และรวบรวมข้อมูลด้านการขาย เป็นต้น

เราดูแลพนักงานผู้พิการให้เท่าเทียมกับพนักงานปกติ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนหรือการให้โอกาสเติบโตในสายอาชีพ จะเห็นได้ว่าพนักงานผู้พิการของเราหลาย ๆ คน ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสไม่ว่าจะเป็นพนักงานหน้าร้าน หรือพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ เพราะเราอยากช่วยให้พวกเขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัว อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

ซึ่งนอกจากเราสอนการทำงานแล้ว เรายังสอนการใช้ชีวิตในสังคมให้พวกเขา โดยมีพนักงานพี่เลี้ยงคอยดูแล อีกทั้งยังมีโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพนักงานคนพิเศษภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมสัมพันธ์สำหรับพนักงานกลุ่มพิเศษ, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานกลุ่มพิเศษ, การให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค รวมถึงการส่งพนักงานเข้าอบรมภาษามือเพื่อใช้ในการสื่อสารกับพนักงานกลุ่มพิเศษ เพราะเราเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันในองค์กรระหว่างผู้พิการและคนปกติ และมีการคลิปวิดีโอสอนภาษามือออนไลน์ ทำให้สามารถสื่อสารกันได้ ในการประชุมสำคัญ ๆ ทุกครั้งก็จะมีการเชิญล่ามภาษามือเข้ามาช่วยแปลให้ด้วย เพื่อให้พนักงานคนพิเศษได้รับรู้ข่าวสารจากผู้บริหารไปพร้อม ๆ กัน

 

CRG สร้างความเสมอภาค ส่งเสริมผู้พิการเป็นผู้ให้ทางสังคม

 

“ณัฐ” บอกว่า กิจกรรม CRG Pass the Love Forward-จากผู้รับเป็นผู้ให้ สู่หัวใจผู้พิการในสังคม เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานคนพิเศษอีกหนึ่งกิจกรรมย่อยในหลาย ๆ กิจกรรมในสนับสนุนการจ้างงานคนพิเศษ โดยในปีนี้เราได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมจากก่อนหน้านี้ที่จัดกันภายในบริษัท มาเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานคนพิเศษได้รับบทบาทเป็นผู้ให้มากขึ้น

“พนักงานคนพิเศษของเราจะได้มีโอกาสในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้พิการที่ยังอยู่ในวัยเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่วัยทำงานในสังคมคนปกติได้”

“จารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวเสริมว่า การจ้างงานผู้พิการเป็นความตั้งใจของ CRG ในการช่วยเหลือสังคม ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมมาตรการของภาครัฐที่เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ การทำงานให้แก่คนพิการ ที่ระบุไว้ในตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คน ถ้าเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน

“เรามีจำนวนผู้พิการทำงานกับเรามากกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด เพราะเราตั้งใจจริงในการช่วยเหลือสร้างโอกาสให้พวกเขา และเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมของทุกคน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่เราทำเพื่อผู้พิการส่งผลให้เราได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

การให้โอกาสกับบุคคลกลุ่มพิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นการช่วยสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสามารถมีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://www.prachachat.net/csr-hr/news-422155

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *