พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย

พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทั้งมวล โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือจาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

โดยหน่วยงานทั้ง 13 หน่วยงาน จะร่วมมือกันในการนำมรดกทางวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถดำรงชีวิต ร่วมทำกิจกรรม และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวทุกช่วงวัย นำไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย และคนทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

จากนั้นผู้บริหาร พม. วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์ อาทิ การทำอาหารไทย ขนมไทย ประดิษฐ์ของเล่นไทยและเครื่องจักรสานต่าง ๆ ฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์จาก วธ. กิจกรรมฐานเรียนรู้การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ อาทิ Photo Point : “ท่าทางและพฤติกรรมที่ครอบครัวอยากเห็น” จากกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมจากหน่วยงานกระทรวง พม. กิจกรรมจากศูนย์คุณธรรมฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ทุกหน่วยงานของ วธ. พร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามกรอบและแนวทางความร่วมมือ ให้สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวของรัฐบาล โดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัวดำเนินชีวิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียม เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรม สร้างสมาชิกในครอบครัวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความมั่นคงด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ครอบครัวตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมชาติ รวมทั้งดำเนินการตามศาสตร์พระราชา ร่วมมือกันในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเรื่อง การจัดสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://prjob.dep.go.th/news/index/detail/itemid/862

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *