ศูนย์บริการคนพิการโคราช ร่วมกับ ซีพีเอฟ เสริมสร้างคนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดอบรมพนักงานคนพิการในจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และข้อมูลสิทธิและสวัสดิการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมคนพิการทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้มากที่สุด

นางสาวจุฑามาศ ชาติเกษม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์บริการคนพิการฯ ดำเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดที่มีอยู่ 80,000 คน อย่างต่อเนื่อง การที่ภาคเอกชนให้ความร่วมมือจัดจ้างคนพิการในวัยทำงานในโคราชประมาณ 40,000 คนได้ทำงานในสถานประกอบการ หรือจัดจ้างทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของคน สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ นอกจากนี้ ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่าง ซีพีเอฟ ในการจัดอบรมให้ความรู้ เป็นอีกแนวทางที่เสริมสร้างความเท่าเทียมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์บริการฯ สนับสนุนให้ซีพีเอฟจัดให้ความรู้กับคนพิการต่อเนื่อง เพราะนโยบายและสวัสดิการเกี่ยวกับคนพิการมีการปรับเปลี่ยนทุกปี และแนะให้ภาคเอกชนรายอื่นๆ ร่วมช่วยกัน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่พึงได้อย่างครบถ้วน

“การให้ความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตคนพิการมาก ช่วยให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยคนพิการ การบริการสุขภาพ อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ สิทธิการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ เป็นต้น ช่วยให้คนพิการพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชน” ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ จัดจ้างคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาทำงานในสถานประกอบการและทำงานในชุมชนรวม 158 คน ซึ่งทุกคนต่างเป็นกำลังสำคัญขององค์กรและหน่วยงานที่คนพิการเข้าไปช่วยงาน ทั้งเป็นพนักงานด้านธุรการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช เป็นครูช่วยสอนนักเรียนหูหนวกที่โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล รวมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล วัด ซึ่งบริษัทมีความภูมิใจที่เห็นคนพิการเหล่านี้ได้นำศักยภาพของตัวเองร่วมสร้างการเติบโตขององค์กร และช่วยเหลือชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคม

นางจุไรรัตน์ อุตสาหพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรึก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า คนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากซีพีเอฟให้ช่วยงานที่สำนักงานฯ เป็นประโยชน์ที่โรงพยาบาลมีคนช่วยให้งานบริการประชาชนได้มากขึ้น ขณะที่คนพิการยังได้มีรายได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

นายสงวน มูลนิธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การอบรมนี้ช่วยให้คนพิการได้ทราบถึงสิทธิ์ของตนเองที่พึงมีพึงได้ เช่น สิทธิการกู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ช่วยให้คนพิการไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ

ด้านนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ช่วยให้คนพิการมีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ และยังได้รู้สิทธิของตนเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานบริษัทรวมทั้งหมด 734 คน แบ่งออกเป็น คนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ รวม 186 คน และคนพิการที่จัดจ้างให้ทำงานสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคนพิการเอง รวม 422 คน นอกจากนี้ อีก 126 คน บริษัทฯ ให้สัมปทานพิการจัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้จัดอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเรื่องสิทธิและสวัสดิการที่คนพิการพึงได้รับมาอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว 149 คน ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังมีทีมงานติดตามประเมินผล รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมั่นคง

ขอบคุณ… https://www.thaipr.net/general/884228

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *