รมว.พม. เปิดสาขาใหม่ ร้าน “ทอฝัน by พม.” ณ ศูนย์การค้าตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสร้างโอกาส เกียรติ กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส

วันนี้ (25 ก.ค. 61) เวลา 10.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน “ทอฝัน by พม.” สาขาศูนย์การค้าตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และมอบของที่ระลึกให้ประชาชนที่จองบ้านกับกคช. โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมงาน และนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการตลาดเคหะประชารัฐ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายรวม 19 หน่วยงาน ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐ เป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและภาคีเครือข่าย พร้อมการพัฒนาเชิงบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านมิติของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล สำหรับตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า (เยส บางพลี) เป็นตลาดภายใต้โครงการตลาดเคหะประชารัฐ มีลักษณะเป็นตลาดศูนย์การค้าชุมชน (Mini Mall) ตั้งอยู่ในพื้นที่สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งรองรับประชากรเป็นจำนวนมากถึง 438,647 คน

โครงการ “ทอฝัน by พม.” เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ได้รับการคุ้มครอง ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพจาก 19 หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและฝึกอาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง ก่อนกลับคืนสังคมอย่างปกติสุข ด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำหรับโครงการ “ทอฝัน by พม.” มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิต โดยนำมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีระบบการบริหารจัดการ การหาตลาดจำหน่ายสินค้า เพื่อจัดสรรรายได้ให้กลับคืนสู่ผู้ผลิต เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรวบรวมผลิตภัณฑ์ในลักษณะ “All Product, one brand” ภายใต้ชื่อ “ทอฝัน by พม.” มีการจำหน่ายในร้านค้าต่างๆ แล้วจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ร้าน ณ วังสะพานขาว บริเวณภายในกระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ 2) ห้างเซ็นทรัสอีสวิลล์ 3) ห้างสยาม ดิสคัฟเวอรี่ และ 4) ศูนย์บริการคนพิการ กทม. ภายในบริเวณบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

สำหรับพิธีเปิดร้าน “ทอฝัน by พม.” สาขาศูนย์การค้าตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันนี้ นับว่าเป็นร้านที่ 5 ของ โครงการ “ทอฝัน by พม.” ซึ่งเป็นรูปแบบประชารัฐ ระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานปลัดกระทรวง พม. และ กคช. ร่วมกับบริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด โดยมีนายปริญญา ธรรมวัฒนะ เป็นประธานกรรมการบริษัท ที่ได้สนับสนุนด้านสถานที่และบุคลากรประจำร้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งร้าน ดังกล่าวนำไปสู่การจัดการธุรกิจทางสังคม (Social Enterprise) ในอนาคตต่อไป ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

ความร่วมมือในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือของภาคเอกชน โดย บริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการเข้าถึงและสนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการ “ทอฝัน by พม.” อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส เกียรติ กำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โครงการ “ทอฝัน by พม.” ที่มีเรื่องราว ผลิตด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ชีวิตที่อยู่ดีมีสุข อีกทั้งการร่วมกันสร้างสังคมไทยมุ่งสู่สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ขอบคุณ: https://www.m-society.go.th

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *