เตรียมเช็กชื่อ!! สิทธิบัตรคนจน กลุ่มผู้พิการ สูงอายุ ป่วยติดเตียง

เดินหน้าลงทะเบียนบัตรคนจน เพิ่มคนรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถมาลงทะเบียนปี 60 ให้ได้รับสิทธิ ในโครงการไทยนิยมฯ กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศรายชื่อผ่านเว็บ..

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานประกันสังคม และกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือกันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 28 พ.ค. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของกรมการปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อนำมาประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินของประชาชน เป็นต้น เพื่อให้มีการสอบทานข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ต่อไป ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การรับลงทะเบียน การจัดทำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเหมือนโครงการลงทะเบียนฯ 2560 และการประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนการประกาศผลการลงทะเบียน ทีมไทยนิยมฯ และกรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องที่) จะร่วมกันดำเนินการประกาศผลการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนได้รับทราบ นอกจากนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่http://www.epayment.go.th/home/app/ สำหรับวันประกาศผลการลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบ

พร้อมระบุการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 2560 โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ให้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/content/1333061

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *