สถาบันสิรินธรตั้งบ้านวิถีอิสระเพื่อผู้พิการ ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเสรี

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดตั้งบ้านวิถีชีวิตอิสระ เพื่อคนพิการสามารถดำรงชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมได้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นอย่างเต็มภาคภูมิ

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับบ้านวิถีชีวิตอิสระ เพื่อให้คนพิการได้ฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระและกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจและยอมรับ ในสภาพความพิการของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและคนอื่น ๆ ในสังคม สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ป่วย/ผู้พิการที่มารับบริการจะต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ หรือผ่านการพิจารณาจากทีมฟื้นฟูสมรรถภาพว่าควรได้รับการฝึกทักษะ จึงส่งต่อมาเพื่อรับบริการฝึกทักษะคนพิการหรือบ้านวิถีชีวิตอิสระ

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดบริการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตอิสระเป็นการจัดบริการ เฉพาะรายและรายกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยส่งเสริมทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.บริการฝึกทักษะคนพิการ ประเมินความสามารถ และข้อจำกัดต่าง ๆ ของคนพิการ เพื่อนำมาวางแผนการฝึกกิจกรรมร่วมกับคนพิการอื่น ๆ ได้แก่ หัตถกรรม ประกอบอาหาร นันทนาการ คอมพิวเตอร์ กีฬา ฯลฯ 2.บ้านวิถีชีวิตอิสระ จัดสถานที่จำนวน 4 ห้อง ให้เสมือนบ้าน โดยจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการฝึกการดำเนินชีวิตของคนพิการ ซึ่งจะได้รับการประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจจากทีมสหวิชาชีพก่อนเข้ารับการฝึก 3.การกระตุ้นและพัฒนาทักษะการกลับเข้าสู่สังคม เป็นการเตรียม ความพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ เพศและวัย รวมทั้งความต้องการในการดำเนินชีวิตของคนพิการ เช่น การฝึกหัดขับรถยนต์ดัดแปลง การไปทัศนศึกษาตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการประสานส่งต่อด้านการศึกษา การฝึกอาชีพใหม่ หรือเพิ่มทักษะให้สามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้

ขอบคุณ… http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/115116

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *