นายก อบจ.สุรินทร์ แถลงนโยบาย ชู 5 ยุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์) อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อให้นายพรชัยมุ่ง เจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.สุรินทร์ ก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่ พร้อมตั้งรองนายก อบจ.3 คน มีนางนัทธมน ศิริวัฒนวานิช นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา และนายภุชงค์ สุภัควรางกูร เป็นรองนายกคนที่ 1-2 และ 3 ตามลำดับ

 

จากนั้นนายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯเพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นยุทธศาสตร์ 5 แนวทาง ได้แก่

 

1.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและสามารถนำมาใช้ เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในอนาคต

1.2 ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและการส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างทั่วถึง

 

2.นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ประกอบด้วย

2.1จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งเพิ่มโอกาสช่องทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา

2.2 สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนประชาชน รักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาแหล่งนันทนาการและสถานพักผ่อนหย่อนใจสวนสุขภาพ

 

3.นโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประกอบด้วย

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์โดยนำช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวร่วมกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และสนับสนุนกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนและรักษาในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

3.3 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม

3.4 ส่งเสริมการสาธารณสุขการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์วัสดุการป้องกันโรคเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

 

4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

4.1 ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงบูรณะและการบำรุงรักษาทางสะพานแหล่งน้ำและโครงการที่เป็นโครงการพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในลักษณะที่เป็น เครือข่ายในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นในจังหวัดและตามที่ได้มีการดำเนินการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

4.2 ส่งเสริมการจัดการระบบผังเมืองรวมจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

 

5.นโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย

5.1 ส่งเสริมด้านการลงทุนและการพาณิชย์ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณชายแดนและบริเวณตลาดขายชายแดนช่องจอมเพื่อให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นตลาดกลางการค้าชายแดน

5.2 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคมบริเวณชายแดนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ ด้วย

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *