“ถาวร” ลงพื้นที่ตรวจงานสนามบินหัวหิน กางแผนทุ่มงบยกระดับตามมาตรฐานไอเคโอ

 

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานหัวหิน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของท่าอากาศยานหัวหิน โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจรุณ มีสมบูรณ์รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

 

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน ระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2564) จำนวน 7 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน ด้านการรักษาความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 123,400,000 บาท ประกอบด้วย ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม และเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์

 

2) การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walk Through) วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท เพื่อประสิทธิภาพการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและสิ่งของที่นำขึ้นอากาศยานผู้โดยสาร และ

 

3) การจัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน วงเงินงบประมาณ 11,280,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

 

ส่วนอีก 4 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่ 1) งานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน 2) การจัดหาทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น – ลงอากาศยาน 3) การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60×40 เซ็นติเมตร และ 4) งานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ

 

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงินงบประมาณ 250,000,000 บาท เพื่อขยายความกว้างทางวิ่งผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ให้มีขนาด 45 เมตร ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับรองรับอากาศยานแบบ B737 A320 โดยก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางด้านข้างส่วนขยายใหม่ และเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับเดิม เนื่องจากได้ผู้รับจ้างในการก่อสร้างฯ แล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินงาน จึงกำชับไปยังคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องการกำกับก่อสร้างฯ ให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินงาน

 

สำหรับการจัดหาทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้น-ลง อากาศยาน วงเงินงบประมาณ 5,350,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ และเพื่อดูแลและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าอากาศยานมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60×40 เซ็นติเมตร วงเงินงบประมาณ 4,889,900 บาท เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง และอะไหล่เลิกผลิต และงานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ วงเงินงบประมาณ 25,000,000 บาท เพื่อจัดพื้นที่และวางผังให้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำ ในการอ้างสิทธิของพื้นที่และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ ทย. ดำเนินการดังนี้

 

1. เป็นหน่วยงานหลักจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน ให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำสรุปการประชุมเสนอให้ ทย. เพื่อเตรียมจัดทำคำของบประมาณหรือวางแผนการพัฒนาในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566

 

2. ให้จัดทำแผนการตลาด โดยศึกษาหาแนวทางการเปิดเส้นทางการบินระหว่างท่าอากาศยานหัวหินกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง

 

3. ควบคุม กำกับ และเร่งรัดการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเชิญผู้รับจ้างให้มาสรุปรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.matichon.co.th/economy/news_2564563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *