จังหวัดลำปาง 1 ใน 20 จังหวัดนำร่อง บูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

logomain

 

สมัชชาการศึกษานครลำปาง งานอนาคตเด็ก อนาคตลำปาง ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน

 

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง มีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ อีกทั้ง เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่จังหวัดตั้งเป้า ได้แก่ กลุ่มเด็กพิการและเด็กพิเศษที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดลำปางเป็น 1 ใน 20 จังหวัดนำร่อง ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพค.) ที่อยู่ในเกณฑ์ยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขอรับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

 

สำหรับผลดำเนินงานที่ผ่านมา คือ การช่วยเหลือปฐมวัย จำนวน 2,050 คน จากจำนวนเด็กทั้งหมด 5,197 คน ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 1,640,000 บาท รวมทั้งการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 ศูนย์ ๆ ละ 7,000 ถึง 25,000 บาท เป็นเงิน 432,250 บาท และการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จากการสำรวจ 4,056 คน พบว่าต้องการความช่วยเหลือ 140 คน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ และส่งเข้าระบบการศึกษาในระยะต่อไป

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง อาทิ ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด อำเภอแม่เมาะ อำเภอเสริมงาม อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รวมทั้งครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210130110633914

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *