วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 14.30 น. ที่ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 1 บ้านราช วิถี กรุงเทพฯ น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อธิบดี พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคน ตาบอดไทย  ร่วมแถลงเปิดโครงการ “สมาคม ประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (คนตาบอด) ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ระบาดระลอกใหม่ โดยมี นายพัฒน์ธนชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้แทนคนพิการทางการเห็นในสาขาอาชีพต่าง ๆ ผู้ช่วยคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 

ด้าน น.ส.สราญภัทรฯ กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมในทุกระดับ กับทุกภาคส่วน พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมคนพิการ การจัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้าน คนพิการ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้