พมจ.สุรินทร์ อบรมให้ความรู้นายจ้าง

พมจ.สุรินทร์ อบรมให้ความรู้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานและช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ 10 เม.ย. 61 ที่ห้องลุมพินีแกรนด์ ซี สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมความเป็นธรรมเสมอภาค และพัฒนาศักยภาพคนพิการ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลและการช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ อาทิ สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการที่มีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานอัตรา 100:1 การขอรับการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อคนพิการ โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนพิการ และเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องตรงกัน

โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง รวม 3 วิธี ได้แก่ มาตรา 33 ว่าด้วยการกำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานอัตรา 100:1 เศษของหนึ่งร้อย ถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

มาตรา 34 การนำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนการจ้างงานคนพิการและมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างงาน ซึ่งการจัดโครงการอบรมให้ความรู้หน่วยงานภาครัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ในครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนพิการ และเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องตรงกัน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และผู้แทนจากสมาคม/ชมรมคนพิการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/85YJuM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *