จังหวัดแพร่คนแห่ลงทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

logomain

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้ (24 พ.ย.63) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ และที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดแพร่ใช้เป็นสถานที่รับลงทะเบียนขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายในส่วนภูมิภาคของจังหวัดแพร่ โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียน ปรากฏว่ามีประชาชนสนใจมาร่วมลงทะเบียน เพื่อรับสลากกินแบ่งไปจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดแพร่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 และจะทำการจับฉลากผู้ประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับรับสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำหน่ายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่โรงยิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยจะจับฉลากจำนวน 100 ราย มีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสำรอง ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร, มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี, ต้องไม่ได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากการกุศลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจับฉลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์, ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ, ไม่เป็นสมาชิกจำหน่ายสลากของสมาคม มูลนิธิ องค์กร และนิติบุคคล ที่ได้รับการจัดสรรสลากประจำไปหน่าย, ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย, ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือท้องถิ่น หรือวิสาหกิจ, ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักบวช นักพรต, กรณีใช้สิทธิ์คนพิการในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายแทน

 

เงื่อนไขจะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากได้ด้วยตนเอง, ต้องจำหน่ายสลากตามเวลาที่กำหนดตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้, ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง, เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต, จำนวนสลากที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายประกอบด้วย แบบคำร้องยื่นความประสงค์ขึ้นบัญชีสำรอง, บัตรประชาชน บัตรผู้พิการ และทะเบียนบ้าน ฉบับจริง, สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์กรณีอายุเกิน 70 ปีออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

 

โดยจังหวัดแพร่จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและเงื่อนไขความถูกต้องเบื้องต้นในการคัดเลือกเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงินและบัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 3 บอร์ดหน้าหอประชุมอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ และที่เว็บไซต์จังหวัดแพร่ www.phrae.go.th

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201124102951715

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *