องคมนตรีเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พัฒนาระบบการแพทย์วิถีใหม่รับมือโรคระบาดในอนาคต

 

องคมนตรีเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พัฒนาระบบบริการการแพทย์วิถีใหม่จากโรค โควิด-19 แนะ รพร.ทั่วประเทศยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดในอนาคต นำความดีและความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีพัฒนาระบบบริการ New Normal ทั้งห้องผ่าตัด ห้องคลอด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

 

วานนี้ (19 พฤศจิกายน 2563) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ “New Normal Medical Services” พร้อมมอบโล่บุคลากรดีเด่นและผลงานโรงพยาบาลดีเด่นจำนวน 50 รางวัล

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม ได้ปาฐกถาเกียรติยศโดยมีใจความตอนหนึ่ง ว่า โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชทั่วประเทศทั้ง 21 แห่ง ได้น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่พระราชทานให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยึดถือเป็นธงที่เป็นนโยบายหลักในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และขอให้นำความดีและความรู้ ออกมาช่วยเหลือประชาชนหลังวิกฤตโควิด 19 ลงไปทำงานในชุมชนมากขึ้น ให้คนไทยไม่เป็นโรค ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างโอกาส ลดความยากจน ฟื้นคืนสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรมความเป็นไทย และร่วมมือกับเครือข่ายขับเคลื่อนดำเนินงานตามสภาพของพื้นที่ รวมถึงขอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงาน ทั้งภาวะปกติทำให้สังคมมีความมั่นคง ภาวะวิกฤตและหลังวิกฤต ทำให้เกิดความเสียหายน้อยและฟื้นฟูได้รวดเร็ว พร้อมขอให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งบริการประชาชน โดยยึดถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นหมอเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย” สอนให้เราต้องมีมนุษยธรรมในการดูแลคนไข้ เข้าใจคนไข้ และช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยังมีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก จึงได้เลือกหัวข้อการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ New Normal Medical Care เพื่อประเมินว่าระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงการออกแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ดีพอแล้วหรือไม่ ต้องเตรียมความพร้อมหรือต้องยกระดับเรื่องใดเพิ่มเติมอีก เพื่อรองรับหากมีโรคระบาดอื่น ๆ ตามมาในอนาคต แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะสามารถรับมือได้ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกก็ตาม

 

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้พัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ทำให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ เช่น มีโรงงานผลิตขาเทียมเพื่อรองรับดูแลผู้พิการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการทำงานเชิงรุกเป็นเครือข่ายของแม่และเด็ก รวมทั้งโรคหลอดเลือดและหัวใจ บูรณาการการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP และฮาลาล สำหรับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีระบบบริการประชาชนแบบ New Normal และร่วมกับกรมการแพทย์พัฒนาห้องผ่าตัด ห้องคลอด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคโควิด 19

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/150010/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *