จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.งาว

 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ มอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง มี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ทั้ง 6 ชุมชนหมู่บ้านของตำบลนาแก โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลนาแก รวมถึงจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

 

สำหรับโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางจังหวัดได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพื่อสนองตอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาของสังคมในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อจะได้พึ่งพาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนควรมีการเฝ้าระวังและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยง

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในเขตท้องที่อำเภองาว รวมกว่า 60 หน่วยงาน ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ ที่ประชาชนชื่นชอบมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งทางด้านกฎหมายและที่ดิน การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย การจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้า การให้บริการตัดผมฟรี อีกทั้งยังได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจร่างกาย รักษาโรค รวมถึงการเปิดหน่วยให้บริการอบรมวิชาชีพ และให้บริการวิชาการทางการเกษตรทุกสาขาแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ

 

ทั้งนี้ เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำการเกษตรในไร่นาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ ตลอดจนทางหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบช่วยเหลือให้แก่ประชาชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย การมอบอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลำปาง” ให้แก่เด็กยุวชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย, มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชน/หมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน, มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตท้องที่อำเภองาว ตามโครงการ “จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน” จำนวน 15 คัน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ตำบลนาแก จำนวน 100 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201119150321793

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *