กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ ศอ.บต.-กกล.ตร.จชต. ชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานปี 2564

 

วานนี้ (5 พ.ย.) ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พ.อ.วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พ.ต.อ.วศิน จินตเสถียร ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผู้ช่วยโฆษกกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/โฆษกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

 

โดย พ.อ.วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้จัดประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ต่อยอดการทำงาน สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

สำหรับรายละเอียดของแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ยังคงปฏิบัติงานภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมใจชาวประชา นำพาสู่สันติสุข” เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของปีที่ผ่านมา โดยยังคงดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งานเหมือนเช่นเดิม แต่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

 

1.งานการควบคุมพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนให้ปลอดภัย และบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ภายใต้การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ และผู้นำศาสนา แต่ขณะเดียวกัน ก็ยังคงเปิดโอกาสให้บุคคลที่เห็นต่างเข้ามาร่วมพูดคุยแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีอย่างต่อเนื่อง ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก้เจ้าหน้าที่รัฐอีกทางหนึ่ง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ขอให้แจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งยังคงเปิดใช้งานเช่นเดิมที่เบอร์ 06-1173-2999 หรือสายด่วน 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

2.งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังคงมุ่งเน้นในด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับด้านการป้องกัน เน้นการใช้งานมวลชนสนับสนุนด้านความมั่นคง โดยการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และการแจ้งเบาะแสผู้ค้าในหมู่บ้านผ่านตู้ ปณ.41 และสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ด้านการปราบปราม เน้นบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับผู้ค้าทุกระดับ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้ารายใหญ่จนนำไปสู่การยึดทรัพย์ ด้านการบำบัดรักษา เน้นการนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามลักษณะอาการ โดยผู้มีปัญหาทางจิต และมีอาการรุนแรง ได้วางแผนประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานราชการที่มีแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการโดยต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม

 

3.งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เน้นให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเรียนรู้ค่ายพหุวัฒนธรรม ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 6 สถาบัน และให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยพุทธ และไทยมุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข

 

4.งานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานการพัฒนา ทั้งในระดับฐานราก และโครงการขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพในพื้นที่มากที่สุด

 

5.งานการสร้างความเข้าใจ มุ่งเน้นการใช้ทุกกลไกอำนาจรัฐ และผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประชาคมโลก

 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำยุทธศาสตร์คนดีเป็นสำคัญ โดยต้องคัดเลือกบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถ พร้อมทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นที่รักและศรัทธา รวมไปถึงเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บทบัญญัติทางศาสนาของประชาชนอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงต้องไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ พร้อมฝึกฝนตนเองให้เตรียมรับสถานการณ์ในทุกรูปแบบอยู่เสมอ เพื่อสร้างความอุ่นใจ และความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน

 

ขณะที่ พ.ต.อ.วศิน จินตเสถียร ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผู้ช่วยโฆษกกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมระหว่างตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จนมีผลเป็นรูปธรรม โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายที่จะลดเหตุความมั่นคงลงจากปี 2563 ทั้งนี้ การทำงานของตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จะทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะทำงานด้วยความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ พร้อมที่จะทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “องค์กรเข้มแข็ง สร้างความยุติธรรม ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย” โดยหวังว่าสันติสุขจะกลับมาในพื้นที่โดยเร็ววัน

 

ทางด้าน นายธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/โฆษกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบการดำเนินงาน 2 ด้าน ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจะประสานงานการพัฒนาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ที่ดี เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เริ่มขยายตัวขึ้นภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้การลงทุนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ป่วยติดเตียง การให้การศึกษาแก่เยาวชนด้อยโอกาส เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นได้ นั่นคือ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/south/detail/9630000114753

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *