มาแล้ว! เบี้ยยังชีพ “คนพิการ-สูงอายุ” เดือน พ.ย. ส่วนที่เหลือ 580 ล้าน วันที่ 10 นี้ได้ครบแน่

 

มาแล้ว! เงินเบี้ยยังชีพ “คนพิการ-สูงอายุ” เดือน พ.ย. ส่วนที่เหลือ 580 ล้าน ได้ครบแน่ สถ.แจ้ง อปท.ทั่วประเทศผ่านผู้ว่าฯ 76 จังหวัด จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เผยเป็นงบฯ เบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ 303,974,000 บาท และเบี้ยผู้สูงอายุ 276,930,000 บาท

 

วานนี้ (30 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ 2 ฉบับ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือน พ.ย. 2563) รวมทั้งสิ้น 580,904,000 บาท

 

ฉบับแรก เป็นการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือน พ.ย. 2563) วงเงินรวม 303,974,000 บาท

 

และฉบับที่สอง จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือน พ.ย. 2563) วงเงินรวม 276,930,000 บาท

 

ทั้ง 2 ฉบับ กรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ อปท.จะเป็นหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้จ่ายเบี้ยทั้ง 2 ส่วน

 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

 

ก่อนหน้านั้น สถ.ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้ง 2 โครงการ งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย. 2563)

 

โดยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี สถ. ลงนามในหนังสือด่วน 3 ฉบับ แจ้ง อปท. ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกำหนดรายละเอียดงบประมาณการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) ให้กับ 3 โครงการ วงเงินรวม 13,727,739,000 บาท ประกอบด้วย

 

เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) เป้าหมาย 8,134,787 ราย วงเงินรวม 10,724,006,600 บาท

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ) เป้าหมาย 1,779,639 ราย วงเงินรวม 2,882,994,400 บาท

และเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส) เป้าหมาย 80,492 ราย วงเงินรวม 120,738,000 บาท

 

ทั้งนี้ สถ.ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน โดยรัฐบาลให้ใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน แต่สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณมาก่อน 24% หรือ ในวงเงินไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณ ซึ่งสามารถใช้ได้แน่ในช่วง 3 เดือนแรก และครอบคลุม

 

“สงป.​ได้โอนงบประมาณ มาที่ สถ.ตามปกติ ซึ่ง สถ.และ บช.ได้ตรวจสอบ​ข้อมูล​ ยืนยันว่าประชาชน​จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในวันที่ 10 ของเดือนต่อไปตามกำหนด”

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/politics/detail/9630000112649

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *