อบจ.แพร่ ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เน้นดูแลกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ

logomain

 

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทาง อบจ.แพร่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ในการจัดกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด โดยมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และสมทบงบประมาณเข้าบัญชี “กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่” ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 1,600,000 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 1,531,525 บาท รวมเป็นเงินจัดตั้งกองทุนฯ ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 3,131,525 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2564 อบจ.แพร่จะสมทบเข้ากองทุนอีก 2 ล้านบาท

 

ในการจัดตั้งกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัดนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรปกครองส่วนตำบล สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรืองค์กรอื่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการพื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 

โดยผู้ที่ได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพ คือ คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ, ผู้สูงอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์เป็นคนพิการ, ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ที่ผ่านพันภาวะวิกฤติและอาการคงที่ ข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และแพทย์มีความเห็นว่าต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ที่มีคะแนนประมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนี Bathel ADL index

 

สำหรับเงินจากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพสามารถนำไปใช้จ่ายได้คือ 1. สามารถเป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ การจัดหา รวมถึงการซ่อม ดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 2. ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะโครงการหรือกิจกรรมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยงานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และ 3. เพื่อสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน ตามระเบียบของกองทุนฯ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือจัดจ้างบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพโดยตรง ให้สนับสนุนได้ตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201007114113557

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *