สถ.แจงเกณฑ์จ่ายเบี้ยฉบับใหม่ “คนพิการ” ต่ำกว่า 18 ปี จ่าย 1 พัน เร่งลงทะเบียนสูงอายุ 60 ปี เกิดก่อน 2 ก.ย. 05

 

สถ.ซักซ้อม อปท.ทั่วประเทศ แจงเกณฑ์จ่าย “เบี้ยคนพิการ-ผู้สูงอายุ” ฉบับล่าสุด ย้ำคนพิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้จ่ายรายละ 1 พันบาท ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน หากอายุเกินหรือครบ 18 ปีในวันที่ 1 ของทุกเดือน ให้จ่าย 800 บาท ตามมติ ครม. 28 เม.ย. ส่วน “เบี้ยคนชรา ปี 65” เร่งให้ อปท.เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่-ไม่เคยลงทะเบียน ที่อายุครบ 60 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2505

 

วันนี้ (29 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือซักซ้อมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นหนังสือซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ แจ้งนายอำเภอที่กำกับ อปท. ซักซ้อมแนวทางการการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 โดยให้คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในวันที่ 1 ของเดือน ในเดือนนั้นจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 1,000 บาท หากในวันที่ 1 ของเดือน คนพิการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า ในเดือนนั้นจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ให้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในอัตราเดือนละ 800 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปีนต้นไป

 

อีกฉบับเป็นการซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ อปท.รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ ต.ค. 2563 – พ.ย. 2563 และ ม.ค. 2564 – ก.ย. 2565 ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย.2505 เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2505 – 1 ต.ค. 2505 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือเดือน ต.ค. 2565 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน

 

สำหรับกรณีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ให้ อปท.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยอาจแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่า ไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ และจัดทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป และต้องบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิดังกล่าวในระบบฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564

 

ทั้งนี้ ให้จัดทำประกาศบัญชีรายซื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนและให้ติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/politics/detail/9630000099457

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *