งานสัมมนาและระดมข้อคิดเห็น “การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การมีอาชีพมีงานทำของคนพิการถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพราะการทำงาน การมีอาชีพและการมีรายได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการ การที่คนพิการได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพิ่มตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านการทำงาน ถือเป็นการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ดำเนินการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงาน และการประกอบอาชีพให้มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้ ผลจากการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำภายใต้แผนงานฯ เกือบ 4,000 คน และผ่านเครือข่ายภาคีอีก 2,000 คน โดยเน้นการเชื่อมประสานโอกาสงานให้แก่ภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาท ถือเป็นงานที่สร้างคุณค่า เสริมหนุนหน่วยงานในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์

ในการทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม สสส.ได้ร่วมเป็นคณะทำงานภาคประชาสังคม โดยมีวาระเร่งด่วน หรือ Quick Win ที่ต้องดำเนินงาน ซึ่งหนึ่งในประเด็นดังกล่าวคือการส่งเสริมการมีรายได้ มีงานทำของคนพิการ ซึ่งมีเป้าหมายจ้างงานคนพิการเพิ่ม 16,000 อัตรา ในปี 2561 และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรของคนพิการ และวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สสส.จะร่วมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี และมีความสำคัญมากที่ภาคีร่วมเส้นทางจากทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันสะท้อนมุมมองและความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของการพัฒนางานในอนาคต และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ทำให้คนพิการมีงานทำ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานให้คนพิการมีรายได้ มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภาคีเครือข่าย สถานประกอบการภาคเอกชน
ภาครัฐ องค์กรตัวกลางในชุมชน และผู้มีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่ทุกท่านได้ดำเนินการร่วมกันตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น จะเป็นโอกาสและช่องทางสำคัญ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีศักดิ์ศรีต่อไป

ขอบคุณ : www.sif.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *