รพ.สต.บ้านกกจำปาจัดโครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2563

logomain

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกจำปา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโป่ง ได้จัดโครงการ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี 2563 ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบตำบลโป่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค และตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนในเรื่องการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน

 

ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งอำเภอด่านซ้ายได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200903112034777

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *