พก. นำร่อง “โคราชโมเดล” พัฒนาเด็กออทิสติก จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู-ผู้ปกครอง

 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู และอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียน ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งการศึกษา ความเท่าเทียมและทั่วถึง ได้แก่ นโยบายและการปฏิรูปการศึกษา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ภาคประชาสังคม เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมนำร่อง “โคราช โมเดล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ

 

ปัจจุบันมีโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง ประกอบด้วย รร.สวนหม่อน ,รร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) ,รร.นครราชสีมา ปัญญานุกูล และ รร.เมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ปกครองและครูผู้สอนจำนวน 140 คน ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการรับรู้ การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและทักษะทางวิชาการการเตรียมพร้อมทางอาชีพ

 

สำหรับโรงเรียนเมืองนครราชสีมา นายมานะ ผอ.รร.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา, ครูแนะแนว, ครูผู้สอนและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษ สามารถจัดการศึกษา IEP การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา อย่างน้อย 2 คนต่อโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ
และมีส่วนร่วมการออกแบบการศึกษาพัฒนารูปแบบ IEP แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเน้นการใช้ทักษะชีวิตให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป และผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมให้เด็กพิการก่อนเข้าเรียน

 

รร.เมืองนครราชสีมา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน มีนักเรียนออทิสติกในความดูแลจำนวน 57 คน ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทัดเทียมเสมอภาคและสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระผู้อื่นและดำรงชีวิตโดยปกติสุข

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000083928

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *