แรงงานจังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

แรงงานจังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประเด็น : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันนี้ (5 ส.ค. 63) ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประเด็น : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

 

สำหรับ “บัณฑิตแรงงาน” ถือเป็นสื่อกลาง และกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงแรงงาน ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยการเข้าไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมที่บัณฑิตแรงงานนำกิจกรรมลงสู่พื้นที่ อาทิ กิจกรรมหนึ่งกลุ่มอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ และประสานให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ชุมชน โดยนำบริการสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดหรือบรรเทาสถานการณ์ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชนให้ดีขึ้น

 

อีกทั้ง บัณฑิตแรงงานยังมีกิจกรรมสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์แรงงานของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้ในการวางแผนและจัดทำแผน (One Plan) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอก เพื่อการแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น ผู้ว่างงานที่พร้อมจะทำงานผู้ต้องการฝึกอาชีพ ข้อมูลผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ ข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลคนพิการ ข้อมูลแรงงานนอกระบบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานที่สามารถสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้ อาทิ ข้อมูลเยาวชนที่สำเร็จการศึกษา ข้อมูลผู้ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ข้อมูลผู้ที่ยังไม่มีงานทำ และต้องการหางานทำ ข้อมูลสถานการณ์อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และทักษะต่างๆ นำไปปรับใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน องค์กร และท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันเป้าหมายทุกระดับต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200805115548085

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *