“ประยุทธ์” เปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 สนับสนุนคนไทยมีงานทำ

 

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ภายใต้แนวคิด “รวมไทยสร้างชาติ ไม่ทิ้งกัน” สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ พัฒนาแรงงานทุกภาคส่วน

 

เมื่อวันที่ (26 ก.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ภายใต้แนวคิด รวมไทยสร้างชาติ ไม่ทิ้งกัน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา HALL EH 98-99 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ภายในงานมีตำแหน่งงาน 1 ล้านอัตรา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มารองรับความต้องการมีงานทำของประชาชน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการจ้างงาน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และการมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่ต้องพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทุกส่วนร่วมมือกันเดินหน้าประเทศทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งส่วนราชการที่และภาคธุรกิจต่างๆ ต้องช่วยกันดูแลแรงงานด้วย

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากที่ได้พบกับเอกอัครราชทูตและผู้นำหลายประเทศที่ยินดีที่จะรับแรงงานไทยกลับไปทำงานใหม่ ทดแทนแรงงานจากประเทศอื่นๆ เพราะผลจากการแก้ปัญหาโควิด-19 ของไทยที่ทำให้คนไทยมีความปลอดภัยมาก รวมทั้งหลายประเทศที่จ้างงาน ยินดีที่จะเพิ่มอัตราส่วนสัดส่วนการจ้างแรงงานไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของไทย จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยกันสานต่อให้คนไทยมีงานทำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยการคุ้มครองดูแลตามหลักสากล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คนคือส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ไทยจึงต้องพัฒนาคนอย่างไม่หยุด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุกฝ่ายต้องช่วยกันออกแบบอนาคตของประเทศ ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ในช่วงเวลานี้ รัฐบาลมีความห่วงใยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สอง ไม่นิ่งนอนใจ ดำเนินการตามแผนงานที่มีอยู่ พร้อมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีการประกอบการมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ที่ช่วยในเรื่องการจ้างงาน ไม่ยกเลิกการจ้างงาน หากใครที่ยังไม่ได้มาร่วมในงานครั้งนี้ ก็ขอเชิญให้เข้ามาร่วมกัน โดยการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้เกิดแรงขับเคลื่อน ให้ทุกคนกระตือรือร้นในการหางานทำ และพัฒนาตัวเองในเรื่องการศึกษาให้สอดคล้องกับงานในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงานที่ต้องพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทุกคนต้องเร่งพัฒนาตัวเอง ดูความชอบของตัวเอง ก้าวตามความฝันด้วยการพัฒนาตัวเอง เพื่อหางานที่เหมาะสมกับความถนัดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีการอนุมัติโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ มาตรการชดเชยการขาดรายได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การส่งเสริมให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคน สามารถผ่านพ้นวิกฤต และพร้อมที่จะเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงต่อไป รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ ผู้สูงวัย และวันหน้าคนไทยต้องกลับไปทำงานในภูมิลำเนาให้มากที่สุด

 

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดหางานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคง โดยขอฝากให้ช่วยกันดูแลประเทศชาติ ฝากดูแลความมั่นคง ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลของประชาชน สังคมโดยรวมของประเทศด้วย และขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะภารกิจของเรา คือ “รวมไทยสร้างชาติ” โดยคนไทยทุกคนไม่ทิ้งกัน

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมโซนต่างๆ ภายในงาน สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมการจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โครงการจิตอาสา 904 กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำฐานช่องทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้วย Platform ไทยมีงานทำ กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน Job Matching ด้วยการนำตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มารองรับเพื่อให้คนไทยมีงานทำ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะประชาชน ให้ก้าวไปสู่การเป็น Start Up เจ้าของกิจการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/politics/detail/9630000098699

 271 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *