ด้านสุขภาพ

[vc_row][vc_column][vc_toggle title=”การรักษาพยาบาล (ท.74)”]คนพิการที่มีบัตรทองคนพิการ (ท.74) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมี ใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ได้แก่
– การตรวจวินิจฉัย
– การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ
– การแนะแนวให้คำปรึกษา
– บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา เวชภัณฑ์ การศัลยกรรม กายภาพบำบัดพยาบาลจิตเวช อรรถบำบัด รวมถึงกรณี การจัดหา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นต้น
คนพิการสามารถติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกำกับของรัฐ สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิของคนพิการ เพื่อนๆ ครับ กรณีฉุกเฉินก็สามารถเข้ารับบริการได้ทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน[/vc_toggle][vc_toggle title=”ข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่ไหนบ้าง”]เข้าไปดูได้ที่ www.nhso.go.th และเข้าไปที่ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ ข้อมูลจะออนไลน์หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.[/vc_toggle][vc_toggle title=”สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน”]เลือกขอใช้สิทธิสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือใช้สิทธิในสถานพยาบาลตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถ้าประสงค์เลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสามารถกรอกแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ระบุชื่อสถานพยาบาล และยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือยื่นแบบฯ ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา ได้ที่สำนักงานประกันสังคมปีละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี และหากมีความจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือถ้าพบว่ามีการเลือกสถานพยาบาลให้กับผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนนั้นไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับสิทธิ สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปีได้ โดยให้แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน[/vc_toggle][vc_toggle title=”สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม”]สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]