ด้านสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง

การจดทะเบียนคนพิการ

เป็นการให้บริการของรัฐในเบื้องต้นแก่คนพิการ ที่ทำให้คนพิการมีหลักฐานเพื่อแสดงตนว่าเป็นคนพิการที่ประสงค์จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ การพัมนาและการฟืนฟูสมรรถภาพ

473 total views, 2 views today

บัตรประจำตัวคนพิการทำที่ไหนได้บ้าง

กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์) หรือฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี หรืองานสิทธิประโยชน์ สถาบัน ราชานุกูล

ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ อบต./เทศบาล

474 total views, 3 views today

หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.ใบรับรองความพิการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้

475 total views, 4 views today

หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทน

หากคนพิการไม่สามารถขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตนเองให้มีผู้อื่นดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนต้องนำเอกสารมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
4. หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี

476 total views, 5 views today

เบี้ยความพิการ จะขอได้ที่ไหน

คนพิการมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ต้องยื่นขอภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีกรุงเทพฯ  ที่สำนักงานเขต ซึ่งคนพิการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่น  ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตามที่คนพิการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

477 total views, 6 views today

หลักฐาน ในการขอเบี้ยความพิการ

ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดง ดังนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

478 total views, 7 views today

หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทน

หากคนพิการไม่สามารถขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตนเองให้มีผู้อื่นดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนต้องนำเอกสารมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
4. หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี

479 total views, 8 views today

อายุบัตรประจำตัวคนพิการ

บัตรประจำตัวคนพิการ
– มีอายุ 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรฯ
บัตรตลอดชีวิต
– คนพิการอายุ 60 ปีขึ้นไป
– มีสภาพความพิการที่เห็นได้โดยประจักษ์

 

480 total views, 9 views today

472 total views, 1 views today