ด้านสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง

[vc_row][vc_column][vc_toggle title=”การจดทะเบียนคนพิการ”]เป็นการให้บริการของรัฐในเบื้องต้นแก่คนพิการ ที่ทำให้คนพิการมีหลักฐานเพื่อแสดงตนว่าเป็นคนพิการที่ประสงค์จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ การพัมนาและการฟืนฟูสมรรถภาพ[/vc_toggle][vc_toggle title=”บัตรประจำตัวคนพิการทำที่ไหนได้บ้าง”]กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์) หรือฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี หรืองานสิทธิประโยชน์ สถาบัน ราชานุกูล

ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ อบต./เทศบาล[/vc_toggle][vc_toggle title=”หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ”]1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.ใบรับรองความพิการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้[/vc_toggle][vc_toggle title=”หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทน”]หากคนพิการไม่สามารถขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตนเองให้มีผู้อื่นดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนต้องนำเอกสารมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
4. หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี[/vc_toggle][vc_toggle title=”เบี้ยความพิการ จะขอได้ที่ไหน”]คนพิการมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ต้องยื่นขอภายในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีกรุงเทพฯ  ที่สำนักงานเขต ซึ่งคนพิการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่น  ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตามที่คนพิการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน[/vc_toggle][vc_toggle title=”หลักฐาน ในการขอเบี้ยความพิการ”]ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดง ดังนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ[/vc_toggle][vc_toggle title=”หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทน”]หากคนพิการไม่สามารถขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตนเองให้มีผู้อื่นดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนต้องนำเอกสารมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
4. หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี[/vc_toggle][vc_toggle title=”อายุบัตรประจำตัวคนพิการ”]

บัตรประจำตัวคนพิการ
– มีอายุ 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรฯ
บัตรตลอดชีวิต
– คนพิการอายุ 60 ปีขึ้นไป
– มีสภาพความพิการที่เห็นได้โดยประจักษ์

 [/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]