ด้านการศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_toggle title=”เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี”]1 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่ม เข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา
มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

2คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อจัดซื้อ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการได้[/vc_toggle][vc_toggle title=”เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก”]เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการ
จำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ[/vc_toggle][vc_toggle title=”วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่”]มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรการกุศล จัดตั้งขึ้นโดยบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” โดยความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้โรงเรียน อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถดำเนินงานตามจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่ได้อย่างยั่งยืน คือ “การช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อขยายโอกาส ทางการศึกษา การมีงานทำและไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยเน้นการประกอบอาชีพอิสระ การรวมกลุ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยไม่จำกัดอายุ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการนานาชาติ (International Services Center) บนพื้นที่ ๒๐ ไร่ ที่จังหวัดหนองคาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยใช้ชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ” เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้แล้วยังมีหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือให้สามารถ อ่านออก เขียนได้[/vc_toggle][vc_toggle title=”วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย (หลักสูตรที่เปิดสอน)”]

[/vc_toggle][vc_toggle title=”วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (หลักสูตรที่เปิดสอน)”]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

คนพิการที่ที่วุฒิการศึกษายังไม่ถึงเกณฑ์

วิทยาลัยมีระบบเตรียมความความพร้อมเพื่อให้ท่านมีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร[/vc_toggle][vc_toggle title=”วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (คุณสมบัติผู้สมัคร )”]หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

– เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

– มีวุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

– เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

– มีวุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า[/vc_toggle][vc_toggle title=”วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม )”]โทรสายด่วนคนพิการประชารัฐ 1479 ให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน โทรฟรี TRUE , AIS[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]