ด้านการศึกษา

เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี

1 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่ม เข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา
มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

2คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อจัดซื้อ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการได้

360 total views, 2 views today

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการ
จำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ

361 total views, 3 views today

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรการกุศล จัดตั้งขึ้นโดยบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” โดยความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้โรงเรียน อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถดำเนินงานตามจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่ได้อย่างยั่งยืน คือ “การช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อขยายโอกาส ทางการศึกษา การมีงานทำและไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยเน้นการประกอบอาชีพอิสระ การรวมกลุ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยไม่จำกัดอายุ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการนานาชาติ (International Services Center) บนพื้นที่ ๒๐ ไร่ ที่จังหวัดหนองคาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยใช้ชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ” เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้แล้วยังมีหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือให้สามารถ อ่านออก เขียนได้

362 total views, 4 views today

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (หลักสูตรที่เปิดสอน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

คนพิการที่ที่วุฒิการศึกษายังไม่ถึงเกณฑ์

วิทยาลัยมีระบบเตรียมความความพร้อมเพื่อให้ท่านมีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร

364 total views, 6 views today

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (คุณสมบัติผู้สมัคร )

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

– เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

– มีวุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

– เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

– มีวุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

365 total views, 7 views today

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม )

โทรสายด่วนคนพิการประชารัฐ 1479 ให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน โทรฟรี TRUE , AIS

366 total views, 8 views today

359 total views, 1 views today